KARTA POLAKA

 Інформація про Карту Поляка

Закон від 7.09.2007 р. про Карту Поляка («Вісник законів» за 2007 р. , № 180, поз. 1280 )

 Informacja w sprawie Karty Polaka

Ustawa z dnia 7.09.2007r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r., nr 180, poz. 1280)

 Закон від 24 жовтня 2008 р. про зміни в законі про Карту Поляка («Вісник законів», № 214, поз. 1348 ).

Карта Поляка є документом, що підтверджує приналежність її власника до польського народу.

Карта поляка може бути визнана особі, яка має на день подання заяви громадянство Республіки Вірменія, Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, Естонської Республіки, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Туркменістану, України, Республіки Узбекистан, або особі, яка є в одній з цих держав особою без громадянства, яка виконує в сукупності наступні умови:

 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. nr 214, poz. 1348)

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacza do Narodu Polskiego

Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu, albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Підтвердить свій зв'язок з польською культурою базовим знанням польської мови, яку вважає рідною мовою, а також знанням і дотриманням польських традицій і звичаїв;

2. У присутності консула Республіки Польща подасть в письмовому вигляді заяву про приналежність до польського народу;

 1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.

2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

 3. Доведе, що є поляком за національністю або мала польське громадянство, або хоча б один з батьків або дідусь, або бабуся, або прадідусь і прабабуся були польської національності або мали польське громадянство, або представить довідку польської чи полонійної організації, що підтверджує активну діяльність в інтересах збереження польської мови та польської культури або в інтересах польської національної меншини в період, що становить не менше, ніж 3 останні роки.

 3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywną działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

 Власник Карти Поляка має право:

• Бути звільненим від обов'язку мати дозвіл на роботу на території РП;

 Posiadacz Karty Polaka ma prawo do:

• Zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP; 

 • займатися господарською діяльністю на тих же умовах, що й польські громадяни;

 • Podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

 • поступати і вчитися в докторантурі або отримувати іншу форму освіти, а також брати участь у наукових дослідженнях і дослідженнях розвивального характеру;

• отримувати освіту відповідно до умов, визначених в законі від 7 вересня 1991 про систему освіти («Вісник законів» 2004 р., № 256, поз. 2572 ( з пізнішими змінами п.5);

 • Podejmowania i odbywania studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

• Korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. Nr 256, poz.2572,(z późniejsza zmianą 5));

 • отримувати освіту відповідно до умов, визначених в законі від 7 вересня 1991 про систему освіти («Вісник законів» 2004 р., № 256, поз. 2572 ( з пізнішими змінами п.5);

 • Korzystania z form kształcenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004r. Nr 256, poz.2572,(z późniejsza zmianą 5));

 • в екстрених випадках користуватися у Польщі безкоштовною медичною допомогою на тих же умовах , що й польські громадяни;

 • Korzystania w Polsce w stanach nagłych z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

 • користуватися 37% знижкою на проїзд на залізничному транспорті на  території Польщі;

 • Korzystania z 37- procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;

 • на безкоштовне відвідування державних музеїв у Польщі;

• звертатися в першу чергу за фінансовою допомогою з бюджету польської держави або з бюджету органів самоврядування гмін у Польщі, призначеної на підтримку поляків за кордоном;

• на звільнення від оплати за оформлення візи;

 • Bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych w Polsce;

• Ubiegania się w pierwszej kolejności o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

• Zwolnienia z opłaty wizowej,

 • отримувати візу тільки лише на підставі карти без додаткових документів (запрошення , страховий поліс ).

 • Ubiegania się o wizę krajową na podstawie karty i wniosku bez dodatkowych dokumentów.

 Власник Карти Поляка не набуває польського громадянства, не має права на поселення (постійне проживання) у Польщі.

Карта Поляка не замінює візу і не дає права перетину кордону.

Заявник не платить за процедуру, пов'язану з клопотанням про отримання Карти Поляка.

Неповнолітні особи до 18 років можуть отримати Карту Поляка виключно за заявою батьків, які вже мають Карту Поляка.

 Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce.

Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.

Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka.

 Карта Поляка дійсна протягом 10 років з дня її видачі.

Карта Поляка втрачає дійсність від моменту придбання польського громадянства або дозволу на постійне проживання на території Республіки Польщі.

 Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Карту видає польський консул по місцю проживання особи, яка бажає отримати Карту поляка.

 Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.


Більш детальна інформація доступна на сайті Консульства Республіки Польща.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej.