Główna » 2013 » Lipiec » 24 » REKRUTACJA STUDENTÓW W AMBASADZIE POLSKIEJ DO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH (WERSJA POLSKA)
11:24
REKRUTACJA STUDENTÓW W AMBASADZIE POLSKIEJ DO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH (WERSJA POLSKA)

Rektor

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. nzw. UPH

D0S.41.15.2013                                                                     Siedlce, dnia 2 lipca 2013 r.

Drodzy Kandydaci,

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest uczelnią publiczną o ponad czterdziestoletniej tradycji. Prowadzimy kształcenie na studiach I, II i III stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzimy także studia podyplomowe. Oferta studiów I stopnia obejmuje 22 kierunki. Jesteśmy uczelnią prężną, sprzyjającą ludziom młodym, chętnym realizować swoje pomysły z naszym wsparciem. Atutem naszego Uniwersytetu jest również usytuowanie Uczelni na ścianie wschodniej, w bliskości z granicą ukraińską i białoruską, na dogodnym szlaku komunikacyjnym.

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia studiów w naszym Uniwersytecie. Nasi przedstawiciele chcieliby w Ambasadzie Polskiej w Kijowie w terminie 14-16.08.2013 r. przeprowadzić rekrutację na studia I stopnia dla cudzoziemców obejmującą:

1.      internetową rejestrację kandydatów, dla osób które nie będą miały możliwości wcześniejszej rejestracji w systemie IRK,

2.      składanie wymaganych dokumentów na studia,

3.      egzamin z języka polskiego składający się z części pisemnej i ustnej, potwierdzający znajomość języka.

Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia muszą spełniać następujące wymagania:

1.      posiadać zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo,

2.      wprowadzić swoje dane do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (https://irk.uph.edu.pl) i wybrać kierunek studiów,

3.      wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 80zł za każdy wybrany kierunek studiów oraz opłatę za elektroniczną legitymację studencką w kwocie 17zł,

4.      złożyć komplet wymaganych dokumentów (załącznik nr 1).

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie osoby posiadające ważną Kartę Polaka, nabywają oni prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej przeznaczone dla studentów z polskim obywatelstwem. Osoby te mają również alternatywną możliwość podejmowania i odbywania studiów na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (m in. jako stypendyści strony polskiej, stypendyści strony wysyłającej, na zasadzie bez odpłatności i otrzymywania świadczeń stypendialnych lub na zasadzie odpłatności).

Pozostali kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadzie odpłatności. Cudzoziemcy podejmując studia na zasadzie odpłatności wnoszą opłatę za każdą podjętą formę kształcenia w wysokości stanowiącej rocznie równowartość w złotych:

         2.000 euro - w przypadku kierunków prowadzonych przez Wydział Humanistyczny (bezpieczeństwo narodowe, filologia, filologia polska, historia, pedagogika, politologia, stosunki międzynarodowe), Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (administracja, logistyka, zarządzanie) oraz kierunku matematyka prowadzonego przez Wydział Nauk Ścisłych;

        2.500 euro - w przypadku kierunków prowadzonych przez Wydział Przyrodniczy (bioinżynieria produkcji żywności, biologia, gospodarka przestrzenna, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, rolnictwo, turystyka i rekreacja, zootechnika) oraz kierunków chemia, fizyka i informatyka, prowadzonych na Wydziale Nauk Ścisłych, a także na kierunku dietetyka prowadzonym przez Wydział Przyrodniczy i Wydział Nauk Ścisłych.

Osoby, które mają udokumentowane polskie pochodzenie, podejmując naukę na zasadach odpłatności wnoszą opłaty obniżone o 30%. Cudzoziemcy podejmujący naukę na studiach na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, podwyższone o równowartość w złotych 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.

Zwracamy szczególną uwagę, iż koszt pobytu w Polsce podczas studiów (zakwaterowanie i wyżywienie) ponosi student-cudzoziemiec.

Osoby zainteresowane studiami w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach prosimy o wysłanie w terminie do 05.08.2013 r. na adres e-mail: dydaktyk@uph.edu.pl następujących danych:

1.      imię i nazwisko (pisownia wg paszportu),

2.       datę i miejsce urodzenia,

3.       dane kontaktowe: e-mail, telefon, fax,

4.       informację o posiadaniu Karty Polaka,

5.      wybrany kierunek studiów.

W przypadku pytań na temat rekrutacji oraz wymaganych dokumentów prosimy o kontakt: e-mail: dydaktyk@uph.edu.pl. 

Załącznik nr 1

Wykaz wymaganych dokumentów:

1)      zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne lub inny dokument uzyskany za granicą wraz z adnotacją (lub potwierdzeniem w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo;

2)       podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z programu IRK;

3)       podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;

4)       2 aktualne kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy);

5)       potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką

6)       podanie do Rektora UPH w sprawie ustalenia odpłatności za studia - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;

7)       oświadczenie kandydata o wyborze zasad podejmowania i odbywania studiów - w przypadku kandydatów posiadających Kartę Polaka;

8)       kserokopia Karty Polaka - w przypadku posiadaczy takiej karty (oryginał dokumentu do wglądu);

9)      wystawione przez konsulat zaświadczenie o polskim pochodzeniu, wydane w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji - w przypadku kandydatów pochodzenia polskiego;

10)   aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;

11)   kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem oraz strona z wizą) lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (oryginał dokumentu do wglądu);

12)   polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego bądź oświadczenie kandydata-cudzoziemca o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;

Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzone lub poświadczone przez właściwego konsula RP.


POBRAĆ ORYGINAL MOŻNA TUTAJ

Wyświetleń: 526 | Dodał: Sergiusz | Tagi: Rekrutacja, Набір, Седльце, Siedlce | Ocena: 5.0/1
Liczba wszystkich komentarzy: 0
Imię *:
Email *:
Kod *: